De Nestbevuiler.Ik ben een nestbevuiler. Ik bekritiseer Nederland en de Nederlanders. In algemene zin dan, wel te verstaan. En dan vinden de meeste rondborstige, recht-door-zee-gaande, zelfbenoemde, politiek correcte patriotten je een nestbevuiler of, nog erger, een landverrader.

Ik betreur de ontwikkelingen die onafwendbaar hebben geleid tot het ontstaan van dit uiterst naargeestige dichtbevolkte, lelijke en middelmatige landje. Zeventien miljoen mensen op een piepklein stukje grond. Dat zijn er mijns inziens minstens zestien miljoen teveel!! Decimeren zou alleen kunnen door de belachelijke welvaart en de overdadige luxe met 95% terug te brengen. Want als dat gebeurt zal men elkaar hoogstwaarschijnlijk grotendeels uitroeien. Voorwaar een bijzonder onprettig vooruitzicht.
Het is mijn vaste overtuiging dat de mens op de lange termijn het gelukkigst wordt door met zijn denken en handelen heel dicht bij de natuur te blijven. “Natuur” door mij dan uiteraard te zien in de romantische betekenis van het woord. Dat wil zeggen, dicht bij de “natuur” blijven door zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn en zo min mogelijk afhankelijk van anderen te zijn bij de vormgeving van je eigen leven. De aanwezigheid van zeventien miljoen mensen in een zeer beperkte ruimte kan tot extreem en, mijns inziens, zelfs tot ziekelijk groepsgedrag leiden. Tot nihilistisch en commercieel conformisme Die zeventien miljoen mensen kunnen alleen maar op zo’n belachelijk klein stukje grond leven door sociaal-economisch uitermate intens met elkaar geïnvolveerd te zijn. Dat wil zeggen dat er o.m. sprake dient te zijn van een uiterst gecompliceerde arbeidsverdeling, die nog eens extra gecompliceerd wordt door grensoverschrijdende, mondiale factoren. Ook zal de productie van gebruiksgoederen tot in het belachelijke gestandaardiseerd moeten zijn. Bovendien is een dergelijke complexe samenleving volstrekt afhankelijk van centraal geregelde energievoorziening.
Het laat zich denken dat een dergelijke samenleving uiterst kwetsbaar is. Er hoeft maar iets te gebeuren en het hele gecompliceerde sociaal-economische raderwerk loopt vast. Dit vastlopen zal altijd gepaard gaan met groot lijden. Bovendien ben ik er van overtuigd dat een dergelijke gecompliceerde en decadente samenleving bij mensen in hun onderbewustzijn enorme onlustgevoelens oproept. Gevoelens van machteloosheid, frustratie en vervreemding.
Sommigen noemen een dergelijke decadente “westerse” samenleving onnatuurlijk. Dat ben ik niet met ze eens. Het ligt kennelijk in de “natuur” van de mens om een dergelijke samenleving te ontwikkelen. Het is een bepaalde en blijkbaar onontbeerlijke fase tijdens onze evolutionaire ontwikkeling. En als zodanig is deze fase dus volstrekt natuurlijk.

Maar wat is evolutie? Wat behelst de evolutietheorie? Wat is natuurlijke selectie? Wat is natuur? Wat is natuurlijk? Als je deze begrippen niet op een adequate wijze definieert, wordt alles wat je er verder over zegt of schrijft volstrekt arbitrair. Dus eerst maar eens de definities!

– Evolutie is van het Latijnse werkwoord evolvere afgeleid en betekent letterlijk “zich ontrollen” of “los-” of “afwikkelen”. Figuurlijk betekent het “ontwikkeling” en in die betekenis wordt het vaak gebruikt in de wetenschap en filosofie. De betekenis “ontwikkeling” wordt het meest gebruikt en heeft in het taalgebruik een geheel eigen karakteristiek gekregen. De betekenis is verschoven naar “geleidelijke ontwikkeling”, waarbij niet meer gedacht wordt aan het ontrollen maar aan expansie, groeien of het geleidelijk een hogere graad van organisatie krijgen. Dit komt vooral door het veelvuldig gebruik van het woord in de biologische betekenis, hoewel het juist daar niet altijd gaat om een hogere graad van organisatie maar juist om vereenvoudiging.

– De evolutietheorie is de natuurwetenschappelijke verklaring voor de evolutie van het leven op Aarde. Het beschrijft het proces waarbij erfelijke eigenschappen binnen een populatie van organismen veranderen in de loop van de generaties als gevolg van genetische variatie, voortplanting en natuurlijke selectie.

– Natuurlijke selectie is een mechanisme dat in de natuur evolutie veroorzaakt. Natuurlijke selectie houdt in dat organismen die beter in hun omgeving passen, meer kans hebben om te overleven en voor nakomelingen te zorgen dan minder goed aangepaste organismen. Hierdoor zal het type van het best aangepaste organisme beter overleven en steeds meer de overhand nemen in de populatie (“survival of the fittest”).

Over wat “natuur” mijns inziens is en wat “natuurlijk” is heb ik reeds zelf iets geschreven:

– Wat behelst het woord natuurlijk? Men kan het duiden als: “Op de natuur betrekking hebbende”. Maar ook: “In overeenstemming zijnde met de werkelijkheid”. Of: “Zoals de natuur het meebrengt, in overeenstemming met de natuur, met het wezen van iets”. Dat brengt ons bij het woord “natuur”. Waar staat dit woord voor? De meest algemene betekenis van dit woord is: “Al wat de mens met zijn zintuigen waarneemt en met zijn verstand onderzoekt” Hier kan men voor het woord “natuur” net zo goed het woord “de werkelijkheid” invullen. Er bestaat ook een beperkter betekenis van het woord “natuur”, namelijk: “De toestand waarin iets bestaat voordat men er opzettelijk iets aan heeft veranderd”, of: “Wat de mens om zich heen ziet en wat beschouwd wordt als nog niet door de mens gewijzigd”.
Het is duidelijk dat de cultuur een enorme invloed heeft op de evolutie van de betekenis van de woorden “natuur” en “natuurlijk”. De romantiek grijpt terug op de “ongerepte natuur” van voor de Industriële Revolutie en geeft een moreel kader aan de betekenis van het woord. Tot op de dag van vandaag zitten wij opgescheept met die normatieve betekenis en noemen wij in normaal spraakgebruik alles “natuurlijk” wat door de natuur voortgebracht wordt, als tegenovergestelde van “kunstmatig”. In de wetenschap probeert men zo objectief mogelijk te definiëren en kiest men dus voor de ruimere betekenis van de woorden “natuur” en “natuurlijk”. Dit houdt in dat ook alles wat door de homo sapiens gezien zijn natuur teweeg wordt gebracht als natuurlijk wordt gezien.

Tot zover de begripsbepalingen, de definities.

Met in achtneming van bovenstaande kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat het evolutionaire traject van de homo sapiens ook die zaken behelst die wij, sedert de invloed van de Romantiek, tegennatuurlijk zijn gaan noemen. Daarbij valt wel als zeer opmerkelijk aan te merken dat de homo sapiens als soort het eerste organisme is dat, consequent en in het bezit van een duidelijk zelfbewustzijn, doende is om, gedreven door de oeroude reflexen van zijn “reptielenbrein” , zijn omgeving en leefomstandigheden dusdanig radicaal te veranderen dat hij (bij gelijkblijvende, dus niet-gemuteerde, omstandigheden) zijn eigen ondergang wel moet bewerkstelligen. Het is tragisch maar het is wel een natuurlijk gang van zaken. Het vormt kennelijk een onontkoombaar onderdeel van de ontwikkeling dewelke homo sapiens moet doormaken op zijn wonderbaarlijke evolutionaire reis door de tijd.
Hoop kan mijns inziens worden geput uit het feit dat, conform de regels van de evolutietheorie, ingrijpend veranderende leefomstandigheden ( te denken valt aan geprolongeerde apocalypsachtige toestanden) veelal betere kansen bieden aan “gunstige” mutaties. Wellicht dat zich op die wijze in de verre toekomst een “nieuw organisme met zelfbewustzijn” kan ontwikkelen.
De mate van zelfbewustzijn die zich op deze planeet exclusief manifesteert in het organisme dat zichzelf “ homo sapiens” noemt, zal, mijns inziens, door zijn eigen toedoen verdwijnen om wellicht plaats te maken voor een ander organisme met zelfbewustzijn dat, beter dan de homo sapiens zelf, in staat is te leven in een door de homo sapiens duurzaam veranderde omgeving.

Advertenties

11 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

11 Reacties op “De Nestbevuiler.

 1. volgens de vpro (?) serie over nanotechnologie tien jaar terug
  zullen wij mensen geleidelijk aan afscheid nemen van onze oude gedaante en ons zelf omvormen tot een soort van superintelligent micro organisme

  de krapte op de aardbol zal dan geen issue meer zijn,
  maar of die organismen het voortbestaan van de aarde zullen waarborgen is nog maar de vraag

  • Een superintelligent micro-organisme, dat lijkt me wel wat. Ik ben bang dat we het voorlopig met onze huidige vorm zullen moeten doen. Het voortbestaan van de aarde is in ieder geval voor nog eens vijf miljard jaar gewaarborgd. Pas dan zal de zon opzwellen tot een “rode reus” en de aarde hoogstwaarschijnlijk volledig verzwelgen. De geschiedenis van de mens vormt niet meer dan een microseconde afgezet tegen de tijdsduur van het totale bestaan van de aarde. Dus eigenlijk geen enkele reden om ons druk te maken. Ik zou zeggen: genieten, niemand lastig vallen en veel van je naasten houden. “Let love rule” gedurende de relatief korte tijd dat de mens in zijn huidige vorm nog zal bestaan.

 2. Je kan beter naar Jolande Sap luisteren

  • Dat weet ik nog zo net niet. Maar als jij het zegt zal het wel waar zijn. Jolande Sap doet ook haar best om er nog wat van te maken. Het blijft echter vechten tegen de bierkaai. Ik vraag me trouwens af of het voor jou nog wel de moeite loont om Blondie te blijven steunen. Hij doet nu wel heel erg rare dingen!!!!

 3. Arjan Fernhout

  De titel slaat nergens op. Met minieme veranderingen (nou ja) is de tekst qua observaties equivalent aan het laatste sub-hoofdstuk van “De woorden en de dingen” – een archeologie van de menswetenschappen – van Michel Foucault.

 4. Ach, het zo maar een titel. Het slaat eigenlijk op de eerste zinnen van mijn stukje. En die zinnen slaan inderdaad nergens op. Ik moest het alleen even kwijt. Het hele leven slaat trouwens nergens op, dus wat dat betreft klopt het dan weer wel.
  Van Michel Foucault heb ik nog nooit iets gelezen. Hij lijkt me echter een verstandige man als hij hetzelfde observeert als ondergetekende. “Archeologie van de menswetenschappen” klinkt wel heel erg “heavy”. Ik moet misschien toch maar eens iets van die brave man gaan lezen.

  • Trouwens, ik vind de foto’s die ik van het geboorteland van meneer Foucault heb gemaakt veel duidelijker en mooier dan dat rare stukje van mij! Ik vermoed dat jij die mening ook bent toegedaan. Gelijk heb je!

 5. Arjan Fernhout

  Reinjohn, Foucault zocht vaak naar voorbeelden op andere gebieden waarin zijn gedachtegoed a.h.w. “natuurlijk opwelt.” Dit prima blog van jou voldoet daar wel aan. Schrik niet, maar Foucault beschouwde de mens zoals wij die nu kennen als een uitvinding van recente datum en de verschijning daarvan situeert hij op hetzelfde punt in de geschiedenis als waar jij schetst dat deze zich min of meer los weekt van de natuur. Hij vermoedt dat deze schijngestalte spoedig zal verdwijnen “zoals een gelaat van zand bij de grens der zee.” Of zich daarna een mens ontwikkelt met een heel ander bewustzijn valt niet te zeggen, maar ik denk dat het proces zoals Foucault dat schetste nu gaande is.

  Het denken van Foucault is duidelijk aanwezig bij Willem Schinkel in “Denken in een tijd van sociale hypochondrie” en bij Hans Achterhuis in “De utopie van de vrije markt.” Vooral dat laatste boek kan ik je aanbevelen. Gisteren nog gaf ik in een laatste comment, n.b. daar waar je het woord “stropop-redenering” leest, bij een andere blogger één van de manieren aan hoe die mens ruim 200 jaar geleden gestalte heeft gekregen.

  http://logicfreezone.wordpress.com/2012/07/08/waarom-de-eurocrisis-nog-bij-lange-na-niet-voorbij-is/

 6. Hartelijk dank voor de inhoudelijke reactie. Dat maak ik eigenlijk niet vaak mee op OBA. Ik heb de boeken besteld via Bolcom en ga ze lezen. Na lezing schrijf ik er een blog over. Dat kan dus nog wel even duren!
  Groet.

 7. Ik vermoed dat de mensheid op zijn uitroeiing afstevent, in logaritmische versnelling. Een blik op de natuur, en de paleontologie kan dat verhelderen en illustreren. Organismen kunnen zichzelf doodgroeien. Alles wat een begin heeft, heeft ook een einde, een tijd van komen en van gaan.

 8. Filip

  Wat als het nest dergelijke proporties aanneemt dat het de boom waarin het zich bevind verstikt . De dode boom bezwijkt onder het niet te torsen gewicht van het monsterlijke nest.
  Ah-ah was er maar eerder een nestbevuiler gekomen die de ongeremde groei van het nest een halt toeriep…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s