De VVD met Mark Rutte in de hoofdrol en de BV. Nederland. Een noodlottige combinatie.

dsc_5219

 

Het ‘gedachtegoed’ van de VVD, voor zover politiek relevant, focust zich met name op het individu, op de vrije markt, op het terugdringen van overheidsbemoeienis, op kosten-baten analyses en op de zegeningen van het vrije ondernemerschap. Bij een dergelijk gedachtegoed past een bepaald soort mens en vice versa. Een mens die van macht houdt, die een materialistische levenshouding heeft, die concurrentie, competitie etc. verheerlijkt en die in ieder geval niets heeft met solidariteit en inlevingsvermogen. Zo’n mens heeft een hartgrondige hekel aan grote verhalen, aan het formuleren van beleid voor de middellange toekomst en eigenlijk aan alles wat zijn eigen hedonistische levenswijze in het ‘hier en nu’ in de weg staat. Een VVD’er is dus een sterk ik-gerichte hedonist die, als het om de economie gaat, zijn medemens louter beschouwt als middel om zijn eigen hedonistisch-materialistische doel te bereiken. Het is derhalve niet verwonderlijk dat de VVD een anti-sociaal beleid voert en daarmede in de voetsporen treedt van de grondlegger van het rabiate rechtse denken t.w. mevrouw Ayn Rand. Een mevrouw, die zichzelf filosoof noemt, in Nederland niet of nauwelijks bekendheid geniet, maar desalniettemin het totale economische denken in de Verenigde Staten op een beslissende wijze heeft beïnvloedt. Alan Greenspan, Fred Hayek, Milton Friedman etc traden met graagte en met volle overtuiging in haar anti-sociale voetsporen. Het adagium van Ayn Rand luidt: “Greed is Good, Altruisme is Evil” . Zoiets als: “Ieder voor zich en God voor ons allen”. Ik heb me door haar slecht geschreven romans en haar zogenaamde ‘wetenschappelijke’ werk heen geworsteld. Werk waarin zij virulent egoïsme en anti-sociaal gedrag op een, overigens uiterst vileine, wijze, verdedigt en verheerlijkt. In ieder geval niets voor mij.

Mark Rutte vindt mevrouw Rand een bezielende persoonlijkheid en hij heeft meerdere malen publiekelijk zijn waardering voor haar ‘gedachtegoed’ uitgesproken. Hij sluit zich aan bij al diegenen die de zin van hun bestaan louter en alleen definiëren als een individuele strijd om een zo groot mogelijk deel van de economische koek te bemachtigen; een verbeten en stressvolle, individuele worsteling op het slagveld van de economische schaarste. Hij onderschrijft daarmede de exaltatie van de hebzucht.

Het leven van de gemiddelde VVD’er draait, zoals de recente geschiedenis inmiddels talloze keren heeft aangetoond, primair om het welbegrepen ‘Eigenbelang’ en natuurlijk niet om het ‘Algemeen Belang’. De huis-tuin-en-keuken-VVD’er lost dit probleem heel eenvoudig op door te beweren dat zijn eigenbelang samenvalt met het algemeen belang. De gemiddelde VVD’er streeft fanatiek naar geld/bezit/winst, jaagt persoonlijke macht na om dat alles te verkrijgen en eist onafgebroken respect, aanzien en een steeds hogere sociale status op. De gemiddelde VVD’er is in vrij hoge mate anti-intellectueel en pragmatisch op een geniepige egocentrische manier. Binnen dit gedachtegoed voelt Mark Rutte zich, net als alle andere VVD’ers, als een vis in het water.

In het kader van bovenstaande valt het niet te verwonderen dat de VVD, als politieke partij, niet primair het algemeen belang als richtsnoer heeft, maar het eigen economische groepsbelang. Het belang dus van die groep mensen die het monomaan streven naar het vergaren van kapitaal/bezit/winst, macht en een steeds hogere sociale status als de ultieme zingeving van hun leven zien. De kapitalisten die wars zijn van solidariteit en die het zorgen voor de zwakkeren zeer zeker niet als hun taak zien. De kapitalist deelt de wereld als vanzelfsprekend op in “sterk” (hijzelf natuurlijk) en “zwak” (de ander dus, die niet rijk, machtig etc. is). De kapitalist verdient het geld en zorgt voor de banen, de zwakkeren (ouderen, zieken, gehandicapten, werkelozen, uitvreters en klaplopers) vormen samen die verduiveld lastige kostenposten (problemen) die aan zijn winsten knagen. Kortom: sterk is goed, zwak is slecht. De mensheid valt te verdelen in “Winners” en “Losers”. Voorwaar,een simpele, maar vooral liefdeloze en onbarmhartige levensopvatting!

De VVD is de politieke samenballing van de economische macht in Nederland. De VVD ziet Nederland als een besloten vennootschap die winst moet maken. Bij zo’n opvatting behoort uiteraard een strategie. Allereerst dient de economische elite ervoor te zorgen dat op alle sleutelposities in Nederland VVD’ers en/of ondernemers zitten. Deze sleutelfiguren dienen ervoor te zorgen dat ondernemers c.q.VVD’ers bij het maximaliseren van hun winst geen haarbreed in de weg wordt gelegd. De politiek staat dus geheel ten dienste van de economische elite. Deze elite kan met veel geld, met uitgekiende marketing en met beloften van nog veel meer macht ten faveure van hun slippendragers, een machtsstructuur creëren die andere participanten aan het politieke proces ver achter zich laat. Dit zal steeds meer ten koste gaan van het democratisch gehalte van onze samenleving. In de nabije toekomst zal de democratie het steeds vaker moeten afleggen tegen de economische dictatuur van een kleine, hebzuchtige, machtsgeile en op status jagende economische elite die er met geraffineerd gebruik van verbale rookgordijnen, perverse leugens en valse beloftes zelfs in zal slagen het pauper-populisme voor zich te winnen en te laten werken.

Het is derhalve aan de zachtaardigen en wijzen dezer aarde om nog enige tegenkrachten te mobiliseren in de strijd tegen de steeds verder voortwoekerende hebzucht, afgunst, liefdeloosheid en onverschilligheid.

Maar nu terug naar de realiteit van deze tijd, terug naar de handel en wandel van Mark Rutte en de hem omringende politieke coterie.

Mark Rutte is een ras VVD’er. Mark Rutte en zijn politieke vazallen zijn de (met ons belastinggeld) goed betaalde zetbazen van de eerder genoemde kleine economische elite. Deze kleine groep “Wheelers en Dealers” kan putten uit een enorme reservoir aan management- en marketingtechnieken die hen, gezien hun monomane gerichtheid op bezit, macht en status, als van nature aankleven en van welke technieken zij, als was het de normaalste zaak van de wereld, op een gladde en onethische wijze misbruik maken om hun ‘zwakkere’ medemensen te bedriegen en te bestelen. Voor Mark Rutte is persoonlijke macht het alfa en het omega. De machtigste politieke man van Nederland is de minister president. Mark bekleedt die functie al bijna 8 jaar. Hij wil die macht niet kwijt raken. Zeker niet aan zo’n wrokkige en gefrustreerde non-valeur als Geert Wilders. Geert Wilders met een economische agenda die nog linkser zou zijn dan die van de Socialistische Partij!! God verhoede dat de economische elite haar machtsmonopolie aan de leider van het wraakzuchtige lompenproletariaat gaat verliezen. Maar bij de volgende verkiezingen wordt de PVV wel verreweg de grootste partij. Zij rekenen op minstens veertig zetels! En in de peilingen reiken zij al maar hoger en hoger. De licht fascistoïde ‘Vox Populi’ laat zich niet langer apaiseren; zij schreeuwt, tiert, scheldt en beledigt dat het een lieve lust is. De sociale media lopen elke dag weer vol met gefrustreerde pauper-rancune. Het populisme heeft de wind in de rug nu meer dan 60% van het Nederlandse electoraat op geleide van ordinaire hebzucht, afgunst, xenofobie, en elite-haat rechts tot extreem rechts is gaan denken en handelen. “Links” is een scheldwoord geworden. Solidariteit en empathie wordt beschouwd als bijzonder slechte en ondermijnende eigenschappen. En tot overmaat van ramp is in het beloofde land, de Verenigde Staten, een uiterst onfatsoenlijke, megalomane, ziekelijk narcistische psychopaat tot President gekozen door het aldaar residerende extreem rechtse, oerconservatieve, racistisch fascistoïde, commercieel uitgebuite en politiek dolgedraaide electoraat.

Mark Rutte en de VVD houden hun hart vast. Er waart een spook door Nederland. Het spook van het fascisme. Een spook dat velen herkennen en op heimelijke wijze als een goede bekende verwelkomen. Een spook dat namelijk al eens eerder door Nederland waarde!

De PVV mag dus van de VVD onder geen voorwaarde in de regering komen. Mark Rutte c.s. willen hun economische machtspositie niet verliezen. Na de verkiezingen op 15 – 3- 2017 zal de grootste partij bij de coalitievorming, de PVV dus, de minister president leveren en heeft Mark Rutte het nakijken. Het is derhalve zaak voor de VVD om voor de verkiezingen de samenwerking met de PVV af te zweren, want in alle andere denkbare coalities zal de VVD dan verreweg de grootste partij zijn en zal Mark Rutte gewoon weer minister president zijn. Het Vaderland moet gered worden uit de klauwen van het fascistoïde, economisch linkse, monster. Mark heeft in het Tv-programma “Buitenhof” deswegen in die geest ge-orakeld en een stellige belofte gedaan. En de VVD zag dat het goed was.

Mocht de VVD echter, tegen alle verwachting in, toch groter worden dan de PVV, dan zal Mark, zoals van hem te verwachten, zijn gelofte, zonder enige gewetenswroeging, breken en alsnog een coalitie vormen met de PVV en de SGP om zodoende zelf weer minister president te kunnen worden.

Als u zich afvraagt waar het begrip “algemeen belang” in dit verhaal een plaats krijgt, dan moet ik u teleurstellen. Het algemeen belang is in de visie en de strategie van de VVD totaal niet relevant, net zoals in de bedrijfsvoering van een onderneming het maatschappelijk belang niet of nauwelijks van belang is. Het gaat om geld verdienen, winst maken, macht verwerven etc. Niets meer en niet minder.

8 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

8 Reacties op “De VVD met Mark Rutte in de hoofdrol en de BV. Nederland. Een noodlottige combinatie.

 1. De VVD van Mark Rutte is een conservatief liberale partij terwijl de PVV van Geert Wilders zichzelf als Nationalistisch conservatief liberaal ziet. Al bij al geen te grote verschillen daar. Ideologisch zouden ze best door één deur moeten kunnen, er is immers maar een nuance verschil…
  Voor nationalisten bestaan er evenwel geen nuances. Je bent enkel met hen als dat voor de volle 100% het geval is, dat verklaart ook waarom nationalisten zich zelfs tegen de (voor de buitenstaander) eigen bevolking keren. Wie de nationalistische lijn niet volgt is een afvallige. Het nationalisme is de enige ideologie waarvoor een eigen territorium onontbeerlijk is. Ecologisme, liberalisme, socialisme etc… bestaan over landsgrenzen heen en vertegenwoordigen daar dezelfde waarden (Amerikaanse ecologisten en Russische ecologisten zijn bijvoorbeeld elkaars gelijkgestemden en beste vrienden en medestanders).
  Het territoriale nationalisme kan alleen maar bestaan binnen het eigen territorium (Amerikaanse en Russische nationalisten zijn elkaars tegenpolen en grootste vijanden en tegenstanders).
  Zet een joodse liberaal (joodse verdediger van het liberalisme) en islamitische liberaal (islamitische verdediger van het liberalisme) bij elkaar en na een uurtje zijn het vrienden.
  Zet een joodse nationalist (verdediger van de joodse staat) en een islamitische nationalist (verdediger van de islamitische staat) bij elkaar en na een uurtje hebben ze elkaar uitgemoord.

 2. Ik meen te begrijpen dat sarcasme aan de grondslag ligt van het omschrijven van Geert Wilders als ideologisch links…

 3. Ach arme!! Meneer Geert Wilders en “ideologisch links” zijn gelijk donker en licht. Zelfs virulent sarcasme zou te kort schieten om de totale onmogelijkheid van deze ‘water-en-vuur’ combinatie afdoende te duiden of te bespotten. Het PVV-gedrocht is een fascistisch vehikel en het ‘economisch links’ dat dit kwaadaardig gedachtegoed kennelijk aankleeft is niet anders dan een pervers en opportunistisch instrument om de boosaardige macht van dit nationaal-socialistische adderengebroed te bevorderen. De democratie schudt op zijn grondvesten. Haar fundamenten – jawel zeker! “Democratie” is vrouwelijk! – zakken steeds sneller weg in de modder van het fascisme. Er wachten ons barre tijden. Maar ik zal pal staan. Ik zal niet versagen. Omgordt u met het zwaard der gerechtigheid en laat de strijd een aanvang nemen. Ik zeg u “Alles sal reg kom”

 4. Dag ReinJohn, blij om terug iets van je te horen, ik begon je warempel te missen…
  Jaaaah, in tijden van grote opwinding kan het bij mij ook voorkomen dat er “van alles reg kom”.

 5. Dag ReinJohn, vandaag werd op de Belgische radio (in verband met de nakende verkiezingen in Nederland) de PVV van Geert Wilders een “linkser dan links” imago aangemeten ?
  Hoe is dat mogelijk ?
  Doen journalisten dan werkelijk niet meer aan fact-checking ?
  Een simpele Google search levert nochtans dit op :

  Partij Voor de Vrijheid
  https://pvv.nl
  Nederlandse conservatieve partij opgericht door Geert Wilders in 2006. Met informatie over de fractie en een nieuwsbrief.
  ‎Verkiezingsprogramma · ‎Nederland weer van ons · ‎Vacatures · ‎Tweede Kamer.

  Dat is dus werkelijk zoals ze zichzelf omschrijven op hun web-site .
  Hoe kan iemand daar dan “een linkser dan links” verhaal mee verbinden.
  Wilders PVV heeft misschien veel mee van een nationaal socialistische partij uit de vorige eeuw maar zoals iedereen -naar ik mag hopen- weet heeft dat absoluut niets van doen met socialisme.
  Kan jij me verklaren hoe een en ander zo gekomen is ?

 6. Dag Filip,

  Onlangs verscheen er op site van de Correspondent een instructief artikel waarin werd duidelijk gemaakt dat de PVV helemaal niet links is. De PVV is een fascistoïde beweging met kwaadaardige neigingen. Hieronder volgt het bedoelde artikel.

  “Het is inmiddels een populair verhaal: de PVV is rechts als het om migratie gaat, maar links als het om de economie gaat. En veel kiezers zouden behoefte hebben aan die combinatie. Alleen klopt er niks van dat beeld van de PVV.
  De PVV is economisch helemaal niet links. Integendeel

  Het is een populair verhaal: de Partij voor de Vrijheid is rechts én links. Als het over immigratie en de islam gaat, dan is de partij natuurlijk knetterrechts. Maar als het over de economie gaat, dan is de partij – in de woorden van premier Mark Rutte, ‘nog linkser dan Emile Roemer van de SP, en dan moet je echt je best doen.’
  Niet zo gek dus, dat de PVV hoog in de peilingen staat. Een groot aantal Nederlanders is immers cultureel conservatief, maar economisch links. Politicologen wijzen er al jaren op dat hier het grote electorale gat zit – en de PVV lijkt daar handig gebruik van te maken.
  Het enige probleem met deze analyse: de PVV is helemaal niet links.
  Qua retoriek misschien wel, maar als je naar het gedrag van de partij in de Tweede Kamer kijkt, dan blijkt iets heel anders. Op basis van het stemgedrag worden de SP en de PVV door politicologen Dat kun je lezen in deze analyse van Tom van der Meer op het politicologenblog Stuk Rood Vlees. het verst uiteen geplaatst van alle partijen: de SP als meest linkse partij en de PVV als meest rechtse.
  Dus bij dezen: zes dossiers waaruit overduidelijk blijkt dat de PVV nog rechtser is dan de VVD (en dan moet je echt je best doen).

  1. Hypotheekrenteaftrek? Gaan we regelen
  Om te beginnen de klassieke lieveling van rechts, de hypotheekrenteaftrek. Hoewel er op het één A4’tje tellende verkiezingsprogramma van de PVV niets over terug te vinden is, hebben Geert Wilders en zijn partijgenoten zich altijd sterk gemaakt voor deze aftrekpost.
  Hoewel er op het A4’tje van de PVV niets over terug te vinden is, hebben Geert Wilders en zijn partijgenoten zich altijd sterk gemaakt voor deze aftrekpost
  Een paar jaar geleden diende de PVV nog een motie in voor het terugbrengen van de volledige hypotheekrenteaftrek. En de partij stemt steevast tegen moties die alleen hypotheken tot een half miljoen onder de hypotheekaftrek zouden laten vallen.
  Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende eerder dat Het artikel van het CBS over de hypotheekrenteaftrek lees je hier. ongeveer de helft van het belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek naar de 20 procent Nederlanders met het hoogste inkomen gaat.

  2. Werknemers beschermen? Kunnen ze zelf
  Van de PVV wordt vaak gezegd dat ze zich tegen de flexibilisering van de arbeidsmarkt keert. En inderdaad: de partij stemt geregeld tegen voorstellen om bijvoorbeeld de wettelijke ontslagbescherming af te kalven.
  Maar werknemers worden niet alleen door de wet beschermd. Bijna 72 procent van alle werkende Nederlanders valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). In die cao’s zijn allerlei afspraken gemaakt die de werknemer bescherming bieden.
  Iedereen in de bedrijfstak moet zich aan de gemaakte afspraken houden, zodat niemand oneerlijk kan concurreren door slechtere voorwaarden te bieden. De cao’s bieden dan ook een gigantische zekerheid aan miljoenen Nederlanders.
  De PVV wil daar een einde aan maken. Vorig jaar diende PVV-Kamerlid Machiel de Graaf een motie in om cao’s niet langer verbindend te verklaren. ‘Geef de werkgevers en de werknemers de vrijheid om zelf te onderhandelen,’ Het debat over de toekomst van cao’s kun je hier teruglezen. aldus De Graaf.
  3. Bijstand weg, want: redenen
  De bijstand is in Nederland het laatste redmiddel. Als je geen recht hebt op AOW, WW of een andere uitkering, dan is er altijd nog dit (minimale) vangnet.
  De PVV wil ook hier ingrijpen. Tal van groepen zouden geen bijstand meer mogen ontvangen:
  Jongeren die geen minimale vorm van onderwijs (Dat is een diploma mbo-2, havo of vwo) hebben genoten,
  Nederlanders die medewerkers van de sociale dienst uitschelden of aanvallen,
  Nederlanders die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen,
  vrouwen die hun boerka niet af willen doen en
  mensen die nog geen tien jaar in Nederland wonen.

  4. Schuldproblemen? Jammer dan
  Nieuwsuur portretteerde onlangs Het profiel van het Gronings gezin kun je hier lezen. het gezin van Arie en Harma Kempinga. De Groningers zitten al tien jaar in de schulden. ‘Als je schulden hebt, blijf je erin zitten,’ aldus Arie. ‘Je werkt keihard en doet van alles om eruit te komen, maar dat lukt niet.’
  De twee waren ‘helemaal ziek van de politiek’ en overwogen op de PVV te stemmen. ‘Wilders wil meer doen voor mensen zoals wij,’ verklaarde Harma haar potentiële stem.
  De werkelijkheid is anders. De PVV is van alle partijen het minst coulant voor mensen met schulden. ‘Wij willen de schuldhulpverlening beperken tot één streng en leerzaam traject,’ verklaarde PVV-Kamerlid Leon de Jong Het Kamerdebat over schuldhulpverlening waarin De Jong deze opmerkingen maakte vind je hier. tijdens een debat in 2011. ‘Er mag maximaal één keer gebruik worden gemaakt van schuldhulpsanering. Dat is het.’ De Jong diende daarvoor een amendement in.

  De PVV vond daarnaast dat ‘er een verplichte budgetcursus moet komen voor personen in de schuldhulpsanering, uiteraard op eigen kosten.’ Hoe mensen die geen geld hebben het geld moeten opbrengen voor een verplichte budgetcursus, dat kon het PVV-Kamerlid niet uitleggen.
  De partij stemde zelfs tegen een motie om iets te doen aan het illegale incassobeleid van de overheid. Dat zit zo: zelfs als je tot je nek in de schulden zit heb je – in theorie – recht op een minimuminkomen dat niet in beslag genomen mag worden. Maar in de praktijk blijkt dat met name de overheid zich niet aan de wet houdt en mensen tot onder het bestaansminimum laat komen. De PVV wil hier niets aan doen.
  5. Willen we meer of minder werklozen pesten?
  In oranje hesjes met het embleem ‘WerkLoont’ lopen werklozen met hun bezem en prikker door de Rotterdamse straten. ‘Ik moest prikken, maar dat wilde ik niet omdat mijn voormalige leerlingen mij zouden zien vegen,’ vertelde een werkloze leraar aan Het rapport van de Rotterdamse ombudsvrouw over het gemeentelijke werklozenbeleid. de Rotterdamse ombudsvrouw.
  Zie hier: de Participatiewet in actie. Sinds 2015 moeten gemeenten hun werklozen dwingen een ‘tegenprestatie’ te leveren voor hun uitkering.
  De PVV was altijd al voor werklozendwang, zelfs voordat het modieus werd. De oorsprong van de wet ligt dan ook in het kabinet Rutte-I, gedoogd door de partij van Geert Wilders. In het regeerakkoord van Rutte-I staat: ‘In de bijstand zal een wettelijke plicht tot tegenprestatie komen.’ Die wet kwam er uiteindelijk vier jaar later.
  In de Participatiewet kun je maximaal drie maanden gekort worden op je bijstandsuitkering. De PVV vond dit eigenlijk nog veel te zachtaardig. De partij diende een motie in om mensen die ‘niet gemotiveerd zijn om te werken’ permanent een uitkering te ontzeggen. Bovendien stelde de PVV voor om gemeenten die mensen niet willen dwingen, te korten op hun budget.

  In de gemeente Den Haag pleit de plaatselijke PVV er bijvoorbeeld voor om werklozen te dwingen in kassen te werken. Let wel: een eerder plan van de gemeente – ‘Westland heeft werk’ – liep uit op een faliekante mislukking. Meer dan zeshonderd Hagenezen werden naar het Westland gereden om kennis te maken met de tuinbouw. Van de mensen die weigerden mee te doen werd de uitkering een paar maanden stopgezet. Uiteindelijk gingen er 170 mensen in de kas aan de bak, maar Omroep West schreef een artikel over het ‘Westland heeft werk’-project. slechts zeven Hagenezen kregen uiteindelijk een baan.
  Overigens stemde de landelijke PVV tegen een voorstel om ook politici met een wachtgeldregeling een tegenprestatie te laten leveren.
  6. Bewust of onbewust de fout in? Nooit meer een uitkering
  Een vrouw die drie dagen te laat een wijziging doorgaf aan het UWV, kreeg plotseling een boete van 150 euro. Ze had het UWV nog gebeld om haar probleem (ze had geen DigiD-code) voor te leggen, maar Collega Maaike Goslinga schreef een artikel over het falen van de fraudewet. het mocht niet baten.
  Het was één van de vele perverse gevolgen van de Fraudewet, die een paar jaar geleden werd aangenomen. Mensen die – om wat voor reden dan ook – onjuiste informatie opgaven, kregen door die wet (van het gedoogkabinet Rutte-I) boetes.
  Drie jaar later bleek hoe desastreus dat uitpakte. De Nationale Ombudsman publiceerde Het Ombudsmanrapport over het falen van de Fraudewet. een vernietigend rapport waaruit bleek dat de ‘fraude’ meestal helemaal niet opzettelijk was. De Ombudsman constateerde in een steekproef van 176 ‘fraudegevallen’ dat in 57 gevallen (32 procent) sprake was van doelbewuste fraude. Bij maar liefst 68 procent was daarentegen sprake van andere motieven; het ging vooral om mensen die ‘fraudeerden’ uit onkunde of onwetendheid.

  De PVV stemde als gedoogpartner voor de fraudewet. Maar de partij had ook kritiek. De wet zou namelijk niet ver genoeg gaan. ‘De PVV wil fraude keihard aanpakken ter bescherming van de sociale zekerheid voor hen die deze echt nodig hebben,’ aldus Dat zei hij in dit Kamerdebat over de Fraudewet. PVV-Kamerlid Leon de Jong. ‘Tegen iemand die een keer fraude heeft gepleegd, zeggen wij gewoon dat die nooit meer, van zijn hele leven lang niet, een uitkering krijgt.’ Hij zette zijn woorden kracht bij met een motie waar alleen de PVV voor stemde.
  Toen de eerste signalen binnenkwamen dat de wet duizenden mensen bestrafte die niets te verwijten was, bleef de PVV volharden. De partij stemde tegen een motie die vroeg om uitwerking van het begrip ‘verwijtbaarheid.’ Zelfs toen de Ombudsman de wet had gekraakt Die opmerking maakte de PVV in dit Kamerdebat over het falen van de Fraudewet. vond de PVV dat ‘het kind niet met het badwater weggegooid diende te worden.’ Ze stemde tegen een motie om de wet aan te passen. Toen minister Lodewijk Asscher in januari 2016 eindelijk de fraudewet wijzigde – zodat mensen die niet verwijtbaar handelen ook geen boete krijgen – stemde de PVV nog steeds tegen.
  Dus?
  Natuurlijk, de PVV is niet op alle dossiers knetterrechts. Het begrotingstekort lijkt ze niet zoveel te interesseren, de AOW-leeftijd mag naar 65 en er zou meer geld naar de ouderenzorg moeten.
  Maar een partij die cao’s wil afschaffen, de hypotheekrenteaftrek wil behouden, om het minste of geringste de bijstand wil afpakken, schuldenaren het leven onmogelijk maakt – zo’n partij kunnen we niet ‘links’ noemen.
  De PVV heeft (net als de SP) relatief veel kiezers met een laag inkomen. Nu gaat politiek natuurlijk niet alleen over economie, maar mensen die voor de PVV kiezen omdat ze denken dat de partij voor hen zal opkomen, kunnen beter op een andere partij stemmen.
  Voor dit verhaal is gebruikgemaakt van de zoekmachine Wat stemt het parlement.
  Correctie 20-2-2017: In een eerdere versie stond dat het voordeel van de hypotheekrenteaftrek naar de rijkste tien procent ging. Dat klopte niet, het was de rijkste twintig procent. De tekst is hierop aangepast.”

  Ik hoop dat het e.e.a. duidelijk maakt. Bezorgde verkiezingsgroet.

 7. Dag RJ, bedankt voor de info, ik begrijp dat het dus Mark Rutte is die verantwoordelijk is voor het linkse imago van Wilders.
  Ongelooflijk, op politiek vlak heb je met zulke vijanden geen vrienden meer nodig.
  Je bedje wordt gespreid en je tafeltje gedekt door je tegenstander, die Geert moet wel lachen in zijn vuistje …

  • Hallo Filipe,

   Onlangs hoorde ik een politica zeggen dat de mens van nature rechts is. Ik ben geneigd om haar gelijk te geven. Het sluit min of meer aan bij de inzichten van de evolutie biologie. Onze oerdriften zetten ons aan tot alle kwaad. De rede, in de vorm van onze neocortex, moet de daardoor onstane dystopie, zo goed als mogelijk, analyseren, pacificeren en in goede banen leiden. Maar de uitkomst van dit proces blijft voorlopig nog steeds de verwarde en agressieve wereld die we kennen. Ik blijf goede hoop houden dat eens, in de verre toekomst, rede en emotie via de evolutionaire weg beter met elkaar in evenwicht worden gebracht. Voorlopig blijven we opgescheept zitten met primitieve, karaktergestoorde machtswellustelingen en doemdenkers als Trump, Wilders, Erdogan, Poetin, Duterte, Victor Orban,en naast hen helaas nog een panopticum van soortgelijke zotten en mafklappers.

   Bezorgde groet vanuit een verward Nederland.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.