Gedachtenspinsels over het beeld dat ik van mijzelf heb en het valse beeld dat ik, “filosofisch” gezien, wel met betrekking tot de ander moet hebben.

existentialisme-weird-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mij valt steeds vaker op dat nogal wat mensen waarmee ik in het dagelijkse leven moet omgaan, een ietwat vertekend en rooskleurig beeld van zichzelf trachten te construeren. Zij leggen zich er op toe om in de loop van een interactie (praatje, gesprek, discussie, debat, vergadering etc.) op geraffineerde wijze een overdreven positief en somtijds zelfs regelrecht ongeloofwaardig beeld van zichzelf te creëren. Volgens mij was dat vroeger, voor zover ik het mij kan herinneren, toch iets minder het geval. Tijdens mijn opvoeding heeft men mij meegegeven dat je bescheiden moet zijn en dat je vooral de keizer moet laten wat des keizers is. Tevens werd mij duidelijk gemaakt dat, mocht je over bepaalde talenten beschikken, je toch min of meer moreel verplicht bent om met deze talenten te woekeren, maar ook dat je deze talenten mede ten faveure van de publieke zaak zou behoren aan te wenden. Constant werd ik tijdens mijn opvoeding gewezen op het fenomeen van de onbaatzuchtigheid en op de ethische noodzaak van altruïsme. Maar uiteraard ik ben in deze de maat niet en is het daarom best wel interessant eens na te gaan wat een zelfbeeld nou eigenlijk is en op welke wijze wij ons een beeld van onszelf en van de ander vormen.

De vragen zijn dus: hoe ontstaat het zelfbeeld bij de gemiddelde mens? Welke rol spelen anderen bij de totstandkoming van een zelfbeeld? Maar ook: hoe ontstaat ons beeld over de ander? En een vraag die daar, mijns inziens, ook mee te maken heeft: kunnen wij de werkelijkheid buiten ons eigen ‘IK’ (ons totale zelfbewustzijn) wel kennen als een absoluut objectieve, dus geheel buiten het subjectieve zelfbewustzijn bestaande, werkelijkheid ?

Eerst iets over de ‘gemiddelde’ mens. Wat betekend gemiddeld? Gemiddeld betekent: “het midden houdend tussen twee uitersten” en ook wel “die waarde, maat, grootte hebbend, die men verkrijgt door het totaal te delen door het aantal. Ook: (bw) dooreengenomen.

Inmiddels is wel duidelijk dat het idee van de ‘gemiddelde mens’ alleen als statistische entiteit voorkomt in de vocabulaire van, met name, de menswetenschappen. Dat is onder meer een van de redenen dat bijvoorbeeld keihard werkende rechtse mensen niet graag praten over ‘de gemiddelde mens’ en over allerlei algemeenheden, theorieën en toekomstvisies. Want echte conservatieve rechtse mensen, zo heb ik zelf meer dan eens kunnen constateren, hebben bijna allemaal een hartgrondige hekel aan de vervelende, confronterende ‘beuzelarij’ van de menswetenschappen. Zij kwalificeren de resultaten van deze wetenschap vaak als arbitrair en zweverig. De waarlijk rechtse mens gaat meer voor de evidentie van voorbeelden. Van keiharde voorbeelden uit de praktijk. Een voorbeeld, zo zegt men in die kringen, maakt vaak veel meer duidelijk dan duizend op wetenschappelijke bewijzen gebaseerde algemeenheden. Bovendien is een voorbeeld veel makkelijker te gebruiken voor het ‘bewijzen’ van het eigen gelijk. Je hebt het a.h.w. voor het uitkiezen. Welk voorbeeld komt het best overeen met jouw eigen maatschappij-opvatting! De humane wetenschap is immers niets anders dan een zoveelste mening, zo zegt men in die materialistische subcultuur maar al te vaak. En er bestaan ongeveer 7 miljard mensen, derhalve zeven miljard voorbeelden en zeven miljard meningen. En wat is een wetenschappelijke mening trouwens waard bezien in het licht van geld en macht.

Voor elk wat wils dus. De rechtse mens kan putten uit een schier oneindige bron van voorbeelden. Voor elke levensovertuiging een voorbeeld. Het staat ook heel stoer. Werken met keiharde voorbeelden uit ‘de praktijk’. Het geeft aan dat je midden in het volle leven staat. Je hebt zelf geconstateerd dat een specifiek mens een bepaald specifiek gedrag vertoond. Als dat gedrag je bevalt en het onderschrijft jouw kijk op de mensheid, dan kun je het stiekem alsnog veralgemeniseren en ten eigen bate aanwenden. En klaar is kees. Bevalt het je niet dan kun je altijd nog zeggen dat het maar een voorbeeld is.

Concluderend zal voor de een de gemiddelde mens als wetenschappelijk fenomeen wel bestaan en voor de ander bestaat de gemiddelde mens überhaupt niet.

Wat valt er te zeggen over ‘het beeld’? Wat bedoelen wij met het hebben van een ‘beeld’ over onszelf?

Een beeld is o.m. “de voorstelling van iets door be- of omschrijving in woorden”

“Cogito ergo sum”, ‘ik denk dus ik besta’. Volgens meneer Descartes. Je kunt dus zeggen dat het bedoelde ‘ik’ een wezen, een lichaam is, die een geest of een ziel heeft, met die ziel of geest dat lichaam gewaar wordt, het kan definiëren als zijn lichaam en daarom niet anders kan dan concluderen dat hij bestaat. Denken is een proces dat zich exclusief afspeelt in de spelonken van je eigen hersenpan. Met name het vooronder van de schedelruimte, de zgn. frontale kwabben (lobi frontales) die zich bevinden aan de voorkant van de grotehersenhelften, is betrokken bij behoorlijk veel psychische functies zoals impulsbeheersing, beoordelingsvermogen, probleemoplossing, planning, sociaal gedrag, taal en geheugen. Ervaringsfeit blijft echter dat je als wezen met een zelfbewustzijn de buiten het ‘ik’ liggende werkelijkheid slechts kunt kennen middels intensieve bemiddeling van je eigen brein. De werkelijkheid is zoals jij hem ervaart en niets anders!!! Filosofisch is deze stelling niet te weerleggen. De werkelijkheidservaring van de mens kan volgens de wetten van de simpele logica derhalve niets anders dan subjectief zijn. Desalniettemin manifesteert het ‘niet-IK’ (de buitenwereld) zich middels onze hersenfunctie toch als een reëel, buiten de eigen persoon existerend, fenomeen. En die manifestatie is, zoals ik het dus zie, een keiharde illusie Er is in feite niets objectiefs te bespeuren aan de door ons gepercipieerde werkelijkheid. De door mij gepercipieerde werkelijkheid bestaat logischerwijze alleen maar in mijn eigen brein en het is derhalve voor de hand liggend dat er daarbuiten geen sprake is van een eigenstandige werkelijkheid, van een “Ding an sich” zoals Immanuel Kant het zo treffend noemde (zie ‘Geschiedenis van de Filosofie’ voor beginners. Deel 2). Als u begrijpt wat ik bedoel! Solipsisme heet deze maffe, zij het onweerlegbare, gedachtegang, en het heeft, naar ik meen te weten, Maarten Biesheuvel tot de waanzin gedreven.

Wij, gewone alledaagse mensen, hebben een stilzwijgende afspraak met elkaar die behelst dat wij er van uitgaan dat de externe objectieve werkelijkheid wel degelijk bestaat. Er is immers sprake van een gezamenlijke, min of meer eenduidige ervaring van die werkelijkheid. In die werkelijkheid denken en acteren mijn medemensen en bestaat de buitenwereld. Vanuit die, misschien wel volstrekt illusoire, werkelijkheid lijken de ‘externe’ stimuli afkomstig te zijn die maken dat ik die werkelijkheid als een ‘ Ding an sich’ ervaar. Dat alles, d.w.z. het totaal aan prikkels afkomstig uit mijn directe en indirecte leefomgeving, vormen, samen met mijn genetisch blauwdruk, de context van mijn leven. Zij bepalen en construeren mijn leven; zij schenken de liefde, de veiligheid, de gehechtheid, de binding en het vertrouwen. Kortom, vanaf mijn geboorte vormen de hersenen langzamerhand, in samenwerking met alle specifieke individuele genetische kenmerken die bij de geboorte al aanwezig zijn, onder invloed van externe stimuli, een beeld van de buitenwereld, maar ook een beeld van de eigen persoon. Tot die buitenwereld behoren dus ook de beelden die ik construeer van mijn medemensen. En hier begint de ellende! Ik ervaar dienaangaande namelijk een grote en onoverbrugbare scheiding. Er staat een massieve muur tussen mijn |’IK’ en het ‘Niet-IK’ En dat is de reden dat ik het gevoel heb dat ik mijn medemens eigenlijk nooit echt bereik, dat de communicatie met mijn medemens altijd gebrekkig of zelfs afwezig is, hoe goed ik ook mijn best doe om voornoemde muur te doorbreken. Ik kan wel met ze praten, maar de taal waarvan ik me moet bedienen om te communiceren blijkt steeds weer een onvolkomen vehikel om gedachten over en weer adequaat en exact over te brengen. Leven met anderen is, in mijn ogen, dus per definitie altijd leven met heel veel, door jezelf en door anderen gegenereerde, misverstanden, desinformatie en verwarring. Daaruit volgt dat het beeld dat ik van mijzelf heb en dat voor een groot deel is gevormd op geleide van mijn, per definitie uiterst gebrekkige, interactie met het denken en handelen van anderen voor een groot deel onjuist is omdat de ander mij en ik die ander dus, zoals reeds eerder gezegd, in feite niet kan kennen. De enige die, louter logisch gezien, iets zinnigs, iets concreets, iets dat exact overeenkomt met de door mij gepercipieerde werkelijkheid, over mijn persoon kan zeggen of denken ben ik, per definitie dus, zelf. Wat de ander over mij meent te moeten zeggen of denken kan niet anders dan gebaseerd zijn op onvolledige, gefragmentariseerde en onjuiste informatie en berust, spijtig genoeg, soms ook op irrationele vooroordelen, kwaadaardigheid en haat, zijnde eigenschappen de op hun beurt voortvloeien uit de existentiële angst die elk (modern) mens kwelt, de diepgewortelde angst voor de dood, de angst voor de ander, voor het vreemde, het bedreigende; angst die in de krochten van het reptielenbrein van elk individu zetelt. Wat een ander dus over mij denkt is per definitie mijn subjectieve vertaling van een niet eenduidige en eigenstandige werkelijkheid. Ik moet het dus doen met een dubbele vertekening van de werkelijkheid. Blijft er dan nog wel een echte, zich volledig buiten mijn “IK” bevindende werkelijkheid over? Ik kom eigenlijk niet verder dan dat er kennelijk een, buiten mijn “IK” gelegen, bron is die zich middels externe stimuli aan mij kenbaar maakt. Verder valt er door mij niets over te zeggen.

Uiteindelijk staan wij moederziel alleen in het leven omdat het ons helaas niet gegeven is om daadwerkelijk contact met de ander te maken. Het blijft bij raden, bij vermoedens, bij waanbeelden.

Gelukkig is bovenstaande louter theorie en klinkt het ons, als nuchtere, keihard werkende, eerlijke en rechtvaardige mensen allemaal als baarlijke nonsens in de oren, terwijl het toch een min of meer logische gedachtegang is. Maar kennelijk totaal niet werkbaar in de praktijk. In werkelijkheid doen wij niet anders dan oordelen over de ander, doen wij vaak niets anders dan het exalteren van ons eigen denken en handelen en vinden wij het oordeel van anderen over ons doen en laten stiekem best wel belangrijk. Wat meer is, het oordeel van de ander is voor velen kennelijk nog veel belangrijker dan het eigen oordeel. Dat hele conglomeraat van relaties tussen het ‘IK’ en het ‘Niet-IK’ noemen wij het volle leven. Interactie met de hele wereld. Ja, wat dat betreft leven wij in een levensecht lijkende illusie. Is dat niet prettig?

Meneer Boeddha – wie kent hem niet?? – heeft er zo zijn eigen gedachten over. Hij verwerpt het ‘Zelf’ en ziet geen verschil tussen het ‘IK’ en het ‘Niet-IK’. Maar daarover later meer.

Advertenties

21 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

21 Reacties op “Gedachtenspinsels over het beeld dat ik van mijzelf heb en het valse beeld dat ik, “filosofisch” gezien, wel met betrekking tot de ander moet hebben.

 1. De werkelijkheid is “zijn”, lichaam en geest dus , zonder deze beide geen werkelijkheid.
  We zouden lichaam en geest kunnen vergelijken met hardware en software, naar analogie daarmee kan de geest niet bestaan zonder het lichaam (software kan zich immers alleen maar op hardware bevinden en nergens anders).
  Opdat de geest zich zou kunnen ontwikkelen moet er eerst altijd een lichaam voorhanden zijn. De geesten van overledenen hebben geen lichaam meer en zijn daarom samen met het lichaam gestorven.
  Vandaar het gezegde je lichaam is je tempel, behandel je lichaam met de eerbied als voor een tempel want als je je lichaam verliest verlies je alles.
  De geest -ons bewustzijn- ontwikkelt zich doorgeen ons ganse leven op een unieke manier omdat elke geest zich binnen een individueel lichaam bevindt.
  Het is onze individuele software die onze hardware aanstuurt en enkel en alleen maar onze eigen hardware. We kunnen berekende inschattingen maken van de ander maar hebben er geen toegang toe.
  We kunnen onszelf ook anders voordoen naargelang de situatie en de mens doet dat ook ( thuis zijn we anders dan op het werk en op het werk zijn we anders dan op ontspanning). Echt inzicht in de ander -hoe verwant ook- is daarom onmogelijk wat de psychoanalyse ook mag beweren.
  Terug naar de werkelijkheid. Als het lichaam ophoud te bestaan houdt ook de werkelijkheid -onze werkelijkheid- op te bestaan.
  Alle theorieën ten spijt over het equilibrium van massa en energie en de eeuwigdurende gang van leven en dood zal dat unieke bewustzijn nooit meer terugkomen.
  Leven is kort proeven van alle emoties, gewaarwordingen, sensaties, en dies meer die alleen de levenden kunnen ervaren en die dan allemaal tezamen met je herinneringen, verwezenlijkingen en ideeën eigen aan het mens zijn moet afgeven – onverbiddelijk, er rest niets meer van het bewuste wezen dat je ooit was.
  Wat is de zin daar van, waarom moeten we dit allemaal ongevraagd doormaken ?

 2. Er is een einde mogelijk aan al dat zinloze lijden :

  http://Www.vhemt.org

 3. Ons ruimtetijdcontinuüm valt uiteen in vier dimensies t.w. lengte, breedte, hoogte (ruimte) en tijd (duur). Naar mijn mening is ‘tijd’ de meest gecompliceerde dimensie. Het verschaft het zelfbewustzijn de notie van de lineaire dynamiek van het universum. Tijd, een onverbiddelijk ‘ontrollen’ van de werkelijkheid, verleden – heden – toekomst. De kleinste meetbare, betekenisvolle hoeveelheid tijd is de Plancktijd, ook wel kwantumtijd genoemd. De kwantumtijd wordt afgeleid van natuurconstanten. De kwantumtijd is gelijk aan de hoeveelheid tijd die licht nodig heeft om een afstand gelijk aan de Plancklengte af te leggen. Deze lengte komt overeen met ongeveer 10 tot de min twintigste van de middellijn van een proton. De Plancktijd is 10 tot de min drieenveertigste van een seconde. Er is dus geen absoluut “nul – moment”. Voorbij 10/-43 sec. belanden we in een singulariteit. Ook voor het plaatsvinden van de oerknal is dit van belang. Er kan dus geen absoluut nul-moment zijn geweest. Ons ruimtetijdcontinuüm maakt op een of andere wijze dus deel uit van een ‘entiteit’ die meer dimensies heeft dan de vier dimensies die wij kennen. Wij zijn met onze schamele vier dimensies dus onderdeel van een meerdimensionale singulariteit. Zonder dat wij het kunnen weten bevindt ons eindig universum zich in een meerdimensionaal ‘gebied’ Eindig in die zin dat het gaat van oerknal (begin) tot aan het laatste protonverval (einde) . Hierin schuilt ook de paradox van de donkere materie en de donkere energie. In termen van meerdimensionaliteit ( > 4) is dit geen paradox maar is het slechts de manifestatie van genoemde meerdimensionale singulariteit binnen ons vierdimensionale ruimtetijdcontinuum. Wij kunnen, zoals de laatste tijd steeds vaker blijkt, wel gebruik maken van de werking van deze singulariteit (de kwantumwereld), maar we kunnen haar niet doorgronden omdat wij niet verder kunnen reiken dan het begrijpen van de natuurwetten die ons vierdimensionale ruimtetijdcontinuüm regeren.
  In het licht van bovenstaande is het zeer wel mogelijk om het verschijnsel ‘tijd’ anders te zien. Uitgaande van de premisse dat er een reëel bestaande objectiveerbare werkelijkheid is, is het niet ondenkbaar dat die holistische werkelijkheid door ons zelfbewustzijn enkel en alleen gepercipieerd kan worden met behulp van het fenomeen ‘tijd’. ‘Tijd’ dus als absolute voorwaarde en enig middel voor de mens om een statisch driedimensionale (holistische) werkelijkheid te kennen.

  Indien dit zo is krijgt ons begrip ‘eeuwigheid’ een andere lading. De totale hoeveelheid tijd die zich bevindt tussen oerknal en Laatste protonverval is dus eindig. Maar die eindige hoeveelheid tijd zal, bezien in het licht van de meerdimensionale singulariteit waarin wij ons bevinden, eeuwig zijn. Daaruit vloeit voort dat ons aardse leven, hoewel het niet als zodanig op ons overkomt, uniek en eeuwig is. Des te meer reden om tijdens dit ‘eeuwige’ aardse leven ‘het lijden’ zoveel mogelijk te vermijden.

  Ik probeer steeds weer oplossingen te bedenken voor de problemen die inherent zijn aan het menselijke bestaan. Waarschijnlijk rammelt mijn verhaal aan alle kanten, maar ik sta open voor alle andere plausibele alternatieve ideeën omtrent de “Condition Humaine”.

 4. Dag ReinJohn, voor een of andere reden lukte het niet op de 17de om iets gepost te krijgen, herhaaldelijk pogingen ondernomen maar ze verschenen niet, ik zie dat ze achteraf toch geplaatst werden …vandaar de verschillende variaties van dezelfde post …

  Enfin…

  Na lezing van je stellingname vraag ik me af of er binnen deze theorie dan een mogelijkheid bestaat dat het tijdens ons bewuste leven ontwikkelde bewustzijn ook eeuwig zou kunnen zijn ? Dat onze herinneringen, gevoelens en ideeën niet sterven samen met ons materiële lichaam, dat ons unieke bewustzijn ergens als dusdanig eeuwig blijft bestaat en zich daarvan ook bewust is ?

  En nog belangrijker, bestaat er een mogelijkheid om dat te bewijzen zodat men er ook zou kunnen in geloven ?
  Alvast bedankt om toch mogelijkheden te blijven opperen, ondanks dat de primitieve mens niet kon geloven dat hij op een bolvormige aarde leefde ( hij zag immers enkel maar een platte werkelijkheid) was dit toch het geval.
  Kwantumtheoretisch is er veel mogelijk dat ons bevattingsvermogen (de huidige mens) te boven gaat, wat wij nu als onmogelijk ervaren kan desondanks toch zo zijn in de werkelijkheid…

  De werkelijkheid die ik echter nu ervaar is mij veel te triestig, was er maar iemand die me een andere werkelijkheid kon tonen, even werkelijk als die dewelke ik nu ervaar…

  • Hoi Filip,

   Leuk dat je zo inhoudelijk reageert op mijn artikel! Momenteel zit ik midden in de drukte van de krokusvakantie, met logerende kleinkinderen en zo. Ik ga je vraag beantwoorden, maar ik moet er nog even over nadenken. Bewijzen zal moeilijk worden omdat het raakt aan ‘niet-te-kennen’ -gebied. ‘Plausibel maken’ lijkt het meest haalbare.
   Nadenkende Groet

 5. Dag ReinJohn,
  Als je er over nadenkt dan is het wel zeer moeilijk om te geloven in een voortbestaan van ons zelfbewustzijn over de dood heen.
  Mensen hebben de neiging om zaken onder te verdelen in wat leeft en wat niet leeft. Fauna en flora leven en objecten leven niet (bijvoorbeeld: de hond leeft en de steen niet).
  Als je de zaken echter op atomair niveau bekijkt is de steen niet meer of minder levend dan de hond.
  De bouwstenen van beide zijn uiteindelijk atomen bestaande uit een vaste kern van protonen en neutronen en daaromheen cirkelende elektronen.
  Die atomen gaan -ongeacht of ze behoren tot wat leeft of niet- verbindingen aan met andere atomen al dan niet behorend tot dezelfde groep.
  Zo kan het voorkomen dat ze de ene keer behoren tot wat leeft en de andere keer tot wat niet leeft. Een oneindige voortgang van opbouw en verval zo je wil …
  De atomen waaruit wij zijn opgebouwd zijn niet sterfelijk en dus zou je inderdaad kunnen zeggen dat wij eeuwig verder bestaan in materiële zin.
  Ons zelfbewustzijn echter, de gedachten die we er op na houden hebben geen materie, bestaan niet uit atomen en zelfs al blijken ze toch uit atomen te bestaan dan vallen ze toch uiteen om na het sterven in iets anders omgezet te worden.
  Er is geen hoop in zicht, ons bestaan is zinloos, we zijn tot een bewust leven veroordeeld en kunnen enkel pogen om het lijden zoveel mogelijk te beperken maar zullen het desondanks nooit kunnen vermijden.
  Het enige wat we kunnen vermijden is om andere atoomgroepen middels voortplanting (nageslacht) de richting van het bewuste lijden uit te sturen.
  Voor onszelf is het te laat. Anderen dan onszelf hebben voor ons beslist het verdere lijden te faciliteren.

 6. Dag ReinJohn, in verband met de dimensie tijd vraag ik le af of die eigenlijk wel werkelijk bestaat.
  Als mens hebben wij die perceptie omdat wijzelf eindig zijn, we ervaren alles om ons heen met een begin en eindpunt (waarschijnlijk niet in de laatste plaats omdat we zelf een begin en eindpunt hebben) en delen alles rondom ons dan ook zo in.
  De bouwstenen waaruit alles is opgebouwd hebben echter geen begin en eindpunt, ze bestaan oneindig in veranderlijke clusters waarvan het organisme “mens” er één van is.
  Als er geen begin en eindpunt is dan is er misschien ook geen tijd, dan is tijd een uitvindsel van het armzalig onwetende organisme mens….

 7. Hallo ReinJohn, alles goed ?

  • Hoi Filip,

   Ben even weg geweest. Alles gaat goed. Ben op dit moment bezig met het maken van twee boekenkasten. Om te voorkomen dat ik ga verzuipen in mijn eigen boekenvoorraad. Bovendien moet ik het huis opknappen en zijn we intensief bezig met de muziek. Genoeg te doen dus. Tot wederhoren. Groet.

 8. Filip

  Morgen we voor het eind van 2017 nog een post verwachten van je ? Hopelijk gaat alles naar wens ….

 9. Filip

  Hallo Reinjohn, een voorspoedig en gezond 2018 gewenst, benieuwd naar je gedachten uit 2017 over fascisme.

 10. Filip

  Hallo, is daar iemand ?

 11. Ben herstellende van enig neurologisch ongemak. T.z.t. hervat ik mijn publicaties.

 12. Filip

  Hallo, is daar nog iemand ?

 13. Filip

  Dag Reinjohn, hoe verloopt het her steel ?

  • Het herstel verloopt voorspoedig. Ik heb mij laten mishandelen door verschillende therapeuten. Vervelend is dat ik blijvend mank ben geworden. Kan momenteel nog niet verder dan 1 kilometer lopen met behulp van een stok. De pijn wordt onderdrukt met behulp van heftige pijnstillers. Als fervent wandelaar is alles al met al wel vervelend. Maar ik laat mij bij de revalidatie leiden door het gedachtegoed van het stoïcisme.
   Bedankt voor je belangstelling. Groet.

   NB. Ben bezig met Spinoza en met de geschiedenis van de vierde eeuw na Christus. T.z.t. zal ik hierover publiceren.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.