Maandelijks archief: januari 2017

De VVD met Mark Rutte in de hoofdrol en de BV. Nederland. Een noodlottige combinatie.

dsc_5219

 

Het ‘gedachtegoed’ van de VVD, voor zover politiek relevant, focust zich met name op het individu, op de vrije markt, op het terugdringen van overheidsbemoeienis, op kosten-baten analyses en op de zegeningen van het vrije ondernemerschap. Bij een dergelijk gedachtegoed past een bepaald soort mens en vice versa. Een mens die van macht houdt, die een materialistische levenshouding heeft, die concurrentie, competitie etc. verheerlijkt en die in ieder geval niets heeft met solidariteit en inlevingsvermogen. Zo’n mens heeft een hartgrondige hekel aan grote verhalen, aan het formuleren van beleid voor de middellange toekomst en eigenlijk aan alles wat zijn eigen hedonistische levenswijze in het ‘hier en nu’ in de weg staat. Een VVD’er is dus een sterk ik-gerichte hedonist die, als het om de economie gaat, zijn medemens louter beschouwt als middel om zijn eigen hedonistisch-materialistische doel te bereiken. Het is derhalve niet verwonderlijk dat de VVD een anti-sociaal beleid voert en daarmede in de voetsporen treedt van de grondlegger van het rabiate rechtse denken t.w. mevrouw Ayn Rand. Een mevrouw, die zichzelf filosoof noemt, in Nederland niet of nauwelijks bekendheid geniet, maar desalniettemin het totale economische denken in de Verenigde Staten op een beslissende wijze heeft beïnvloedt. Alan Greenspan, Fred Hayek, Milton Friedman etc traden met graagte en met volle overtuiging in haar anti-sociale voetsporen. Het adagium van Ayn Rand luidt: “Greed is Good, Altruisme is Evil” . Zoiets als: “Ieder voor zich en God voor ons allen”. Ik heb me door haar slecht geschreven romans en haar zogenaamde ‘wetenschappelijke’ werk heen geworsteld. Werk waarin zij virulent egoïsme en anti-sociaal gedrag op een, overigens uiterst vileine, wijze, verdedigt en verheerlijkt. In ieder geval niets voor mij.

Mark Rutte vindt mevrouw Rand een bezielende persoonlijkheid en hij heeft meerdere malen publiekelijk zijn waardering voor haar ‘gedachtegoed’ uitgesproken. Hij sluit zich aan bij al diegenen die de zin van hun bestaan louter en alleen definiëren als een individuele strijd om een zo groot mogelijk deel van de economische koek te bemachtigen; een verbeten en stressvolle, individuele worsteling op het slagveld van de economische schaarste. Hij onderschrijft daarmede de exaltatie van de hebzucht.

Het leven van de gemiddelde VVD’er draait, zoals de recente geschiedenis inmiddels talloze keren heeft aangetoond, primair om het welbegrepen ‘Eigenbelang’ en natuurlijk niet om het ‘Algemeen Belang’. De huis-tuin-en-keuken-VVD’er lost dit probleem heel eenvoudig op door te beweren dat zijn eigenbelang samenvalt met het algemeen belang. De gemiddelde VVD’er streeft fanatiek naar geld/bezit/winst, jaagt persoonlijke macht na om dat alles te verkrijgen en eist onafgebroken respect, aanzien en een steeds hogere sociale status op. De gemiddelde VVD’er is in vrij hoge mate anti-intellectueel en pragmatisch op een geniepige egocentrische manier. Binnen dit gedachtegoed voelt Mark Rutte zich, net als alle andere VVD’ers, als een vis in het water.

In het kader van bovenstaande valt het niet te verwonderen dat de VVD, als politieke partij, niet primair het algemeen belang als richtsnoer heeft, maar het eigen economische groepsbelang. Het belang dus van die groep mensen die het monomaan streven naar het vergaren van kapitaal/bezit/winst, macht en een steeds hogere sociale status als de ultieme zingeving van hun leven zien. De kapitalisten die wars zijn van solidariteit en die het zorgen voor de zwakkeren zeer zeker niet als hun taak zien. De kapitalist deelt de wereld als vanzelfsprekend op in “sterk” (hijzelf natuurlijk) en “zwak” (de ander dus, die niet rijk, machtig etc. is). De kapitalist verdient het geld en zorgt voor de banen, de zwakkeren (ouderen, zieken, gehandicapten, werkelozen, uitvreters en klaplopers) vormen samen die verduiveld lastige kostenposten (problemen) die aan zijn winsten knagen. Kortom: sterk is goed, zwak is slecht. De mensheid valt te verdelen in “Winners” en “Losers”. Voorwaar,een simpele, maar vooral liefdeloze en onbarmhartige levensopvatting!

De VVD is de politieke samenballing van de economische macht in Nederland. De VVD ziet Nederland als een besloten vennootschap die winst moet maken. Bij zo’n opvatting behoort uiteraard een strategie. Allereerst dient de economische elite ervoor te zorgen dat op alle sleutelposities in Nederland VVD’ers en/of ondernemers zitten. Deze sleutelfiguren dienen ervoor te zorgen dat ondernemers c.q.VVD’ers bij het maximaliseren van hun winst geen haarbreed in de weg wordt gelegd. De politiek staat dus geheel ten dienste van de economische elite. Deze elite kan met veel geld, met uitgekiende marketing en met beloften van nog veel meer macht ten faveure van hun slippendragers, een machtsstructuur creëren die andere participanten aan het politieke proces ver achter zich laat. Dit zal steeds meer ten koste gaan van het democratisch gehalte van onze samenleving. In de nabije toekomst zal de democratie het steeds vaker moeten afleggen tegen de economische dictatuur van een kleine, hebzuchtige, machtsgeile en op status jagende economische elite die er met geraffineerd gebruik van verbale rookgordijnen, perverse leugens en valse beloftes zelfs in zal slagen het pauper-populisme voor zich te winnen en te laten werken.

Het is derhalve aan de zachtaardigen en wijzen dezer aarde om nog enige tegenkrachten te mobiliseren in de strijd tegen de steeds verder voortwoekerende hebzucht, afgunst, liefdeloosheid en onverschilligheid.

Maar nu terug naar de realiteit van deze tijd, terug naar de handel en wandel van Mark Rutte en de hem omringende politieke coterie.

Mark Rutte is een ras VVD’er. Mark Rutte en zijn politieke vazallen zijn de (met ons belastinggeld) goed betaalde zetbazen van de eerder genoemde kleine economische elite. Deze kleine groep “Wheelers en Dealers” kan putten uit een enorme reservoir aan management- en marketingtechnieken die hen, gezien hun monomane gerichtheid op bezit, macht en status, als van nature aankleven en van welke technieken zij, als was het de normaalste zaak van de wereld, op een gladde en onethische wijze misbruik maken om hun ‘zwakkere’ medemensen te bedriegen en te bestelen. Voor Mark Rutte is persoonlijke macht het alfa en het omega. De machtigste politieke man van Nederland is de minister president. Mark bekleedt die functie al bijna 8 jaar. Hij wil die macht niet kwijt raken. Zeker niet aan zo’n wrokkige en gefrustreerde non-valeur als Geert Wilders. Geert Wilders met een economische agenda die nog linkser zou zijn dan die van de Socialistische Partij!! God verhoede dat de economische elite haar machtsmonopolie aan de leider van het wraakzuchtige lompenproletariaat gaat verliezen. Maar bij de volgende verkiezingen wordt de PVV wel verreweg de grootste partij. Zij rekenen op minstens veertig zetels! En in de peilingen reiken zij al maar hoger en hoger. De licht fascistoïde ‘Vox Populi’ laat zich niet langer apaiseren; zij schreeuwt, tiert, scheldt en beledigt dat het een lieve lust is. De sociale media lopen elke dag weer vol met gefrustreerde pauper-rancune. Het populisme heeft de wind in de rug nu meer dan 60% van het Nederlandse electoraat op geleide van ordinaire hebzucht, afgunst, xenofobie, en elite-haat rechts tot extreem rechts is gaan denken en handelen. “Links” is een scheldwoord geworden. Solidariteit en empathie wordt beschouwd als bijzonder slechte en ondermijnende eigenschappen. En tot overmaat van ramp is in het beloofde land, de Verenigde Staten, een uiterst onfatsoenlijke, megalomane, ziekelijk narcistische psychopaat tot President gekozen door het aldaar residerende extreem rechtse, oerconservatieve, racistisch fascistoïde, commercieel uitgebuite en politiek dolgedraaide electoraat.

Mark Rutte en de VVD houden hun hart vast. Er waart een spook door Nederland. Het spook van het fascisme. Een spook dat velen herkennen en op heimelijke wijze als een goede bekende verwelkomen. Een spook dat namelijk al eens eerder door Nederland waarde!

De PVV mag dus van de VVD onder geen voorwaarde in de regering komen. Mark Rutte c.s. willen hun economische machtspositie niet verliezen. Na de verkiezingen op 15 – 3- 2017 zal de grootste partij bij de coalitievorming, de PVV dus, de minister president leveren en heeft Mark Rutte het nakijken. Het is derhalve zaak voor de VVD om voor de verkiezingen de samenwerking met de PVV af te zweren, want in alle andere denkbare coalities zal de VVD dan verreweg de grootste partij zijn en zal Mark Rutte gewoon weer minister president zijn. Het Vaderland moet gered worden uit de klauwen van het fascistoïde, economisch linkse, monster. Mark heeft in het Tv-programma “Buitenhof” deswegen in die geest ge-orakeld en een stellige belofte gedaan. En de VVD zag dat het goed was.

Mocht de VVD echter, tegen alle verwachting in, toch groter worden dan de PVV, dan zal Mark, zoals van hem te verwachten, zijn gelofte, zonder enige gewetenswroeging, breken en alsnog een coalitie vormen met de PVV en de SGP om zodoende zelf weer minister president te kunnen worden.

Als u zich afvraagt waar het begrip “algemeen belang” in dit verhaal een plaats krijgt, dan moet ik u teleurstellen. Het algemeen belang is in de visie en de strategie van de VVD totaal niet relevant, net zoals in de bedrijfsvoering van een onderneming het maatschappelijk belang niet of nauwelijks van belang is. Het gaat om geld verdienen, winst maken, macht verwerven etc. Niets meer en niet minder.

8 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized